ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก  
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
 ประกาศกำหนดสถานที่-ปิดป้ายหาเสียง ผู้สมัคร ฯลฯ 
บัญชีรายชื่อผู้รับเลือกตั้งนายก และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับสมัครรับเลือกตั้ง
ชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนายก และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปา
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง