01

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน พ.ศ. 2565
05 ข้อมูลผู้ติดต่อ
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
07 ข่าวประชาสัมพันธ์
08 Q&A
09 Social Network
10 แผนดำเนินงานประจำปี 2565
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิิบัติงาน
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 E-Service
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2565
22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พ.ศ. 2565 (6 เดือนแรก)
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  พ.ศ.2564
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2564
29 แนวปฏิิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2565 ( 6 เดือนแรก)
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
34 นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
39 แผนปฏิิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน ของปี พ.ศ. 2565
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2565