ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สุกสามัคคี ม.12 สายฝั่งลำห้วยแม่สุ

การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัสต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป84-004 สายทุ่ฃสุฃ หมู่ 4
การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัสต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป84-003 สายบ้านปางตุ้มถึงบ้านศรีบุญเรือง

การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัสต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป84-001 สายบ้านปางตุ้มถึงหนองกอก ม.7 และ ม.2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างก่อสร้างโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดลำปาง

การจ้างก่อสร้างโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดลำปาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านสบสุก ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามแม่น้ำสอย บ้านกิ่ว ม.5
ประกาศวิธีคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 บ้านแม่สุก(สายทุ่งตะวันตก)

ประกาศวิธีคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านผาช่อ( ซอย 2 จุดที่ 2 )

ประกาศวิธีคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 บ้านสบสุก (สายฝายยาง)

ประกาศวิธีคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.10 บ้านทุ่งคาใต้(ข้างแม่น้ำสอย)
ประกาศวิธีคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

ประกาศวิธีคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านผาช่อ( ซอย 2 จุดที่ 1 )

ประกาศวิธีคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านหนองกอก(ซอยข้างรร.หนองกอกทิตเหนือ)

ประกาศวิธีคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านทุ่งคาใต้(คอสะพานทิตใต้)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอลฟัสต์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ หมู่ที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ขนาด 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงบ้านทุ่งคา (ฝายทุ่งโป่ง) หมู่ที่ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 6
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-สายวัดร้าง-ม.11

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยวางท่อระบบส่งน้ำ-ม.12-บ้านแม่สุกสามัคคี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียน-ม.10-บ้านทุ่งคาใต้
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-หมู่ที่-2-บ้านหนองกอก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก-สายห้วยทุ่ง-หมู่ที่-5-บ้านกิ่ว
โครงการก่อสร้างถนน-คสล.-ในหมุ่บ้าน-ซอย-7-หมู่ที่-4-บ้านทุ่งคา

โครงการก่อสร้างถนน-คสล.-ในหมู่บ้าน-หมู่ที่-6-บ้านใหม่สามัคคี
ประกาศวิธีคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 บ้านปางตุ้ม

ประกาศวิธีคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายเม้า) ม.4 บ้านทุ่งคา
ประกาศวิธีคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายทะ) ม.4 บ้านทุ่งคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ม.12
ประกาศวิธีการคำนวนการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 11 โครงการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงบ้านทุ่งคา (ฝายทุ่งโป่ง) ม.4
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงบ้านใหม่สามัคคี (ฝายทุ่งไร่) ม.6

ประกาศวิธีคำนวนราคากลางโครงการปรับปรุงสะพานเสาคอนกรีตพื้นใช้ข้ามลำน้ำสอย บ้านหนองกอก ม.2

ประกาศวิธีคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน ม.4 บ้านทุ่งคา
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ-ม.2-ม.7
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโครงการประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ 12 บ้านแม่สุกสามัคคี
ประกวดราคาโครงการประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ 12 บ้านแม่สุกสามัคคี
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ-ม.2-ม.7
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 12
ประกาศวิธีคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ 12
ประกาศวิธีคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์
ปรับปรุงถนนคอนกรีต หมู่ 12 (สายสะพานข้ามลำห้วยแม่สุก)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 3
ปรับปรุงถนนคอนกรีต บ้านแม่สุกสามัคคี หมู่ 12
ประกาศวิธีคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้าง 4 โครงการ
ประกาศวิธีคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้าง 5 โครงการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่3 - หมู่7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยวางท่อ หมู่ 6
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยวางท่อ หม 7
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งคา หมู่ 10
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 60