ประกาศอบต.แม่สุก เรื่องรับสมัครบุคลคลเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รายงานงบการเงินปี 2564

ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย-ต่อนายกเทศมนตรี-นายก-อบต.ทุกแห่ง
มาตราการให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2564
มาตรการป้องกั้นการให้และรับสินบน 2564
มาตรการในการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป-ตำแหน่ง-คนสวน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2564

ข้อบัญญัติอบต.แม่สุก-เรื่องตลาด

ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด
ประกาศผู้ขนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บ้านแม่สุกสามัคคี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศการเสนอราคา การจ้างก่อสร้างโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดลำปาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัสต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป84-004 สายทุ่งสูง ม.4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัสต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป84-003 สายบ้านปางตุ้มถึงบ้านศรีบุญเรือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัสต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป84-001 สายบ้านปางตุ้มถึงหนองกอก ม.7 และ ม.2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างก่อสร้างโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดลำปาง

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
บัญชีรายชื่อผู้ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้อาสาสมัครบริบาลท้อถิ่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
สถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน พ.ศ.2563
รายงานผลการประเมินความเสี่่ยงการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ พ.ศ.2562
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใส พ.ศ.2563
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)
แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
ประประกาศมาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2563
ประกาศหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียน พ.ศ.2563
ประกาศแผนการใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.1) พ.ศ.2563
บัญชี โครงการกิจกรรมและงบประมาณ (ผด2) พ.ศ.2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลแม่สุก พ.ศ.2563
สั่งแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน 2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
รายงานการติดตามผลการปฎิบัติตามแผนการควบคุมภายใน พ.ศ.2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงานร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนแรก
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือนแรก)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการ อบต.แม่สก 2563
ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ประจำปี 2563
ประกาศแนวทางการปฎิบัติงาน อบต.แม่สุก 2563
ประกาศเจตจำนงสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก 2563
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก พ.ศ.2563
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม อบต.แม่สุก 2563
การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2563
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต2562
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันการรับสินบน พ.ศ.2562
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้่ส่วนเสียมีส่วนร่วม พ.ศ.2562_1
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ.2562_2
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ.2562_1
คู่มือจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการเลื่อนระดับ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2563
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2561
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2561
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผน ปปท. พ.ศ. 2562(รอบ6เดือน)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561
รายงานติดตามผลการปฎิบัติตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2562
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ2562
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2562
เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร2562
ขอความร่วมมือประชาชน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ปี61-64)

รายงานการฝึกอบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2561
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี61
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ6เดือน
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พ.ศ.2561
ข้อบัญญัติเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์-ร้องเรียน
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัตืงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน-รอบ-6-เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี2561
แผนดำเนินงานประจำปี_2
แผนดำเนินงานประจำปี_1
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2560
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560
ประกาศการใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี

ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2559
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม59

ประมวลจริยธรรมของ อบต.แม่สุก59