หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
หนังสือนัดประชุมสถาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
ประกาศอำเภอแจ้ห่ม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
หนังสือนัดประชุมสถาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัั้งที่ 1 ประจำปี 2565
หนังสือเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
หนังสือประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
รายงานสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่่ 2 ประจำปี 2564
รายงานสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่่ 1 ประจำปี 2564
รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
รายงานสภาสมัยที่ 1 ประจำปี 2564
ประกาศสภาสมัยสามัญ-ประจำปี-พ.ศ.2563-สมัยที่-1
ประกาศสภาสมัยสามัญ-ประจำปี-พ.ศ.2563-สมัยที่-2
ประกาศสภาสมัยสามัญ-ประจำปี-พ.ศ.2563-สมัยที่-3
ประกาศสภาสมัยสามัญ-ประจำปี-พ.ศ.2563-สมัยที่-4
รายงานประชุมสภา-ประจำปี-พ.ศ.2563-สมัยที่-1
ายงานประชุมสภา-ประจำปี-พ.ศ.2563-สมัยที่-2
รายงานประชุมสภา-ประจำปี-พ.ศ.2563-สมัยที่-3-ครั้งที่-1
รายงานประชุมสภา-ประจำปี-พ.ศ.2563-สมัยที่-3-ครั้งที่-2
รายงานประชุมสภา-ประจำปี-พ.ศ.2563-สมัยที่-4
 
 
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม