รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕
หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
รายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ๒๕๖๕
หนังสือ เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕
หนังสือประชาสัมพันธ์ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
หนังสือนัดประชุมสถาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศอำเภอแจ้ห่ม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
หนังสือนัดประชุมสถาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
หนังสือเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
หนังสือประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
รายงานสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
รายงานสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑
รายงานสภาสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
ประกาศสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่ ๑
ประกาศสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่ ๒
ประกาศสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่ ๓
ประกาศสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่ ๔
รายงานประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่ ๑
รายงานประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่ ๒
รายงานประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
รายงานประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
รายงานประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่ ๔
 
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม